Spółka handlowa Idol spas s.r.o., ID: 04313348, ID: CZ04313348, z siedzibą w CS army 659, 252 26 Jílové k. Pragi, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Miejskim w Pradze, sekcja C, wkładka 85190, e-mail: bazeny@idol.cz, tel.: +420 271 750 696, (zwana dalej “Sprzedawcą”), z mocą od dnia 1 kwietnia 2016 r.:

I. Przepisy wstępne i definicje terminów

1.1 Niniejsze Warunki zmieniają wzajemne prawa i obowiązki między Sprzedającym, z jednej strony, a Kupującym, z drugiej strony (zwanym dalej “Kupującym”) przy sprzedaży towarów. Nie tylko do wanien z hydromasażem.

1.2 Płacąc za towary, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami i że wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Warunki stanowią integralną część umowy kupna między nim a Sprzedającym. Warunki są również dostępne do wglądu na portalu internetowym sprzedawcy www.idol.cz, www.virivky.net i na virive-vany-bazeny.cz.

1.3 Jeżeli kupujący jest konsumentem, zgodnie z definicją w punkcie 1.4 poniżej, stosunki nieuregulowane niniejszymi Warunkami podlegają ustawie nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwanej dalej “ustawą obywatelską”) oraz ustawie nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami (zwanej dalej “ustawą o ochronie konsumentów”).

1.4 Kupującym – konsumentem jest każdy kupujący, chyba że jest to kupujący będący przedsiębiorcą, a ponadto przy zawieraniu umowy z okoliczności jasno wynika, że zakup nie dotyczy jego działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą jest ten, kto samodzielnie wykonuje działalność zarobkową na własny rachunek i odpowiedzialność w przedsiębiorstwie lub w inny podobny sposób z zamiarem konsekwentnego wykonywania tego w celu osiągnięcia zysku, a przy zawieraniu umowy z okoliczności jasno wynika, że zakup dotyczy jego działalności gospodarczej. W przypadku gdy kupującym jest podmiot inny niż konsument, tj. konsument, nabywcą jest inny podmiot niż konsument. przedsiębiorca, regulowane są stosunki nieuregulowane niniejszymi Warunkami Handlowymi Czeskiego Departamentu Zabezpieczenia Społecznego.

1.5 Sprzedawca jest osobą prawną, która działa w ramach swojej działalności gospodarczej przy zawieraniu i wypełnianiu umowy. Sprzedawca oferuje produkty kupującym i świadczy usługi, w szczególności wanny z hydromasażem, odkryte baseny z hydromasażem, sauny i powiązane akcesoria, a także powiązane usługi.

1.6 Przedmiotem zakupu – przedmiotem zakupu na podstawie umowy kupna jest towar określony w umowie kupna (dalej jako “towar”). Decydujące znaczenie mają dane określone w umowie kupna-sprzedaży w momencie zawarcia umowy kupna.

II. Warunki transportu i wysyłki wanny z hydromasażem i baseny spa

2.1 Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru zgodnie z umową kupna. Kupujący jest uprawniony do przejęcia towarów i związanych z nimi dokumentów tylko wtedy, gdy zapłacił już pełną cenę zakupu zakupionych towarów.

2.2 Kupujący jest zobowiązany do usunięcia towaru znajdującego się w lokalu sprzedającego niezwłocznie po zapłaceniu pełnej ceny zakupu, jeżeli nie uzgodni inaczej ze Sprzedającym.

2.3 Towar może zostać dostarczony kupującemu w następujący sposób:

1. Kupujący sam organizuje transport z miejsca sklepu przy Zděbradská 56, Jažlovice. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane własnym transportem.

2. Transport zapewniony przez Sprzedawcę, który jest płatny, zgodnie z poniższymi:

  • dla dłuższych dystansów minimalna cena za transport wynosi 18 CZK/km z VAT (ponad 250 km tam iz powrotem; punktem wyjścia jest sklep Zděbradská 56 – Jažlovice).
  • dla krótszych dystansów minimalna cena za transport wynosi 21,00 CZK/km z VAT (do 250 km tam iz powrotem)

3. Przewoźnik kontraktowy. W takim przypadku cena ustalana jest zgodnie z aktualnym cennikiem przewoźnika umownego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przewozem umową.

2.4 Cena transportu nie zawiera:

a) Praca techników na miejscu (oddanie towaru do użytku i profesjonalne przeszkolenie kupującego) – obsługa towaru. Kupujący zorganizuje to sam lub skorzysta z techników Sprzedającego na następujących warunkach płatności:

786 CZK z VAT/każda rozpoczęta godzina/1 osoba

18 CZK z VAT/km – przejazd liczony tam iz powrotem z siedziby salonu

2.5 Jeśli Kupujący i Sprzedający uzgodnili transport i montaż w inny sposób, zostanie to wyraźnie określone w umowie kupna.

2.6 W przypadku przemieszczania dużych towarów (wanny z hydromasażem) niezbędna liczba pracowników jest zawsze dostarczana przez kupującego w miejscu rozładunku (liczba osób jest ustalana po konsultacji z technikiem Sprzedającego i biorąc pod uwagę dostępność miejsca, w którym towary mają być zainstalowane). Alternatywnie, przeprowadzkę można zamówić u Sprzedającego na koszt kupującego.

2.7 Jeżeli po zawarciu zamówienia strony umowy uzgodnią na piśmie jego zmiany, pierwotnie ustalony termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony, chyba że wyraźnie określono inaczej na piśmie.

III. Ceny i warunki płatności

3.1 Ceny Sprzedawcy podane w sklepie stacjonarnym nie zawsze mogą być takie same jak w sklepie internetowym www.virivky.net i www. virive-vany-bazeny.cz. Cena nie obejmuje transportu towarów, montażu zakupionych towarów itp.; ceny za te usługi są naliczane oddzielnie i będą wymienione w umowie zakupu.

3.2 Ceny mają charakter cen umownych i zawierają podatek VAT (sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT).

3.3 Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu ceny zakupu w sposób prawidłowy i terminowy. Towar zostanie przekazany kupującemu dopiero po uiszczeniu pełnej ceny zakupu. Po przekazaniu towaru kupującemu podpisywany jest dokument dostawy i przekazywana jest cała dokumentacja związana z przekazanym towarem.

3.4 Kupujący zapłaci cenę zakupu w dowolny z następujących sposobów: przelewem, gotówką lub kartą kredytową.

3.5 W przypadku zamówienia towaru kupujący zapłaci kaucję przy składaniu zamówienia, zwykle w wysokości 40% ceny zakupu, chyba że uzgodniono inaczej. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty pozostałej części ceny nabycia przed odebraniem towaru, w sposób określony w pkt 3.4. Jeżeli kupujący nie zapłaci ceny zakupu w terminie lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwia dostawę towaru, jest zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kary umownej w wysokości 10% ceny zakupu, w tym podatku VAT. Kupujący oświadcza, że uważa uzgodnioną w ten sposób karę umowową za rozsądną.

IV. Zastrzeżenie własności

4.1 Ryzyko przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia jakości towaru przechodzi na kupującego poprzez przekazanie towaru kupującemu (potwierdzenie potwierdzenia dostawy).

4.2 Własność towaru przechodzi na kupującego dopiero po pełnej zapłaceniu ceny zakupu i wypełnieniu wszystkich zobowiązań finansowych kupującego wobec Sprzedającego.

V. Gwarancja jakości przy przejęciu, prawa z wadliwego wykonania i procedura reklamacyjna

5.1 Sprzedawca odpowiada konsumentowi kupującego, że rzecz nie ma wad przy przejęciu (gwarancja jakości przy przejęciu zgodnie z § 2161 ObčZ).

5.2 Jeżeli nieruchomość nie posiada cech określonych zgodnie z § 2161 ObčZ, kupujący konsument może również zażądać dostawy nowej rzeczy bez wad, chyba że jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, ale jeśli wada dotyczy tylko części rzeczy, kupujący może zażądać tylko wymiany elementu, którego dotyczy wada; jeżeli nie jest to możliwe, kupujący ma prawo odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, w szczególności jeśli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady ze Sprzedawcy. Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowej rzeczy bez wad, wymiany jej elementu lub naprawy towaru, może żądać od Sprzedającego rozsądnego rabatu. Kupujący konsument ma prawo do rozsądnego rabatu, nawet jeśli Sprzedawca nie może dostarczyć nowej rzeczy bez wad, wymienić jej części lub naprawić rzeczy, a także jeśli Sprzedawca nie naprawi jej w rozsądnym terminie lub jeśli środek zaradczy spowodowałby znaczne trudności dla kupującego.

5.3 Jeżeli wada wystąpi w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez kupującego przez konsumenta, rzecz zostanie uznana za wadliwą w momencie odbioru.

5.4 Prawa z wadliwego wykonania nie są własnością kupującego, jeżeli wady towaru zostały spowodowane transportem towarów wykonanym przez kupującego lub niewłaściwą obsługą lub montażem dokonanymi przez kupującego.

5.5 Wada towaru lub wanny z hydromasażem nie stanowi zwykłej różnicy kolorów dla materiałów naturalnych, tekstylnych i sztucznych (tj. na przykład, jeśli wzory są w innej kolorystyce) lub lakierowanych powierzchni, szczególnie w przypadku dodatkowo zamówionych towarów. W przypadku przedmiotów sprzedawanych po niższej cenie sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę, za którą uzgodniono niższą cenę.

5.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do drobnych zmian technicznych w sprzedawanym towarze.

5.7 Prawo do wadliwego wykonania nie ma zastosowania do zużycia nieruchomości spowodowanego jej zwykłym użytkowaniem, niewłaściwym użytkowanie lub obróbką, z powodu warunków pogodowych, niewłaściwego obchodzenia się, umyślnego uszkodzenia lub wad, o których kupujący został powiadomiony na piśmie w umowie kupna.

5.8 Kupujący konsument jest uprawniony do skorzystania z prawa z wady, która występuje w towarze w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania, kupujący przedsiębiorca zgodnie z 1.4 w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania. W przypadku towarów używanych strony uzgadniają okres 12 miesięcy od otrzymania na wykonanie praw z wadliwego wykonania.

5.9 Dla nabywcy przedsiębiorcy zgodnie z 1.4, w przypadku wadliwego wykonania, jest to negocjowane w drodze odstępstwa od odpowiednich przepisów Obč.Z. następujący:

  • wystąpienie wady możliwej do naprawienia jest zawsze uważane za możliwe do naprawienia naruszenie umowy, a nie za istotne naruszenie,
  • w przypadku bezprawnego naruszenia umowy, przedsiębiorca kupujący ma prawo do usunięcia wady lub rozsądnego rabatu od ceny zakupu, według wyboru sprzedającego,
  • w przypadku istotnego naruszenia umowy, kupujący przedsiębiorca ma prawo do rozsądnego rabatu od ceny zakupu lub do odstąpienia od umowy.

5.10 Prawa z tytułu wadliwego wykonania są wykonywane u Sprzedawcy pod adresem Zděbradská 56, Jažlovice lub na adres e-mail bazeny@idol.cz.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

5.11 Procedura reklamacyjna: Opisz wadę tak dokładnie, jak to możliwe, najlepiej wysyłając szczegółowy opis wraz z dokumentacją zdjęciową na adres e-mail: bazeny@idol.cz. Na podstawie tych informacji opiera się dalsza komunikacja i gotowość technika do serwisu.

5.12. Przewieź towar do siedziby Sprzedającego przy Zděbradská 56, Jažlovice lub zapłać za transport technika Sprzedającego, który przeprowadzi naprawę zgodnie z poniższym:

  • 21Kč z VAT/km w Pradze
  • lub 18 CZK z VAT/km poza Pragą

Jest sposób na wsad i wyjście. Wyjście jest zawsze ze sklepu przy Zděbradská 56, Jažlovice. Transport jest płatny gotówką bezpośrednio do technika Sprzedającego, chyba że wcześniej uzgodniono inaczej.

Transport nie jest płatny w przypadku opłacenia ponadoczciowego pakietu Zaangażowanie, szkolenie z zakupu towaru, lub inne wcześniej uzgodnione, ponadsodpłatne warunki wymienione w Umowie Sprzedaży, a także w przypadku uzasadnionej reklamacji

5.13 Sprzedawca podejmuje decyzję w sprawie reklamacji konsumenta kupującego niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu odpowiedniego do rodzaju towaru wymaganego do ekspertyzy wady. Reklamacje, w tym usunięcie wady, muszą być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy okres. Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia tzw. “100% skuteczne synergie. W szczególności umożliwić kontrolę lub naprawę towaru w uzgodnionym terminie, ewentualnie przygotowanie towaru do transportu lub przejęcie go po naprawie.

5.14 W przypadku zwrotu kupującemu części lub całości ceny zakupu towaru, z jakiegokolwiek powodu (np. rabat od ceny zakupu, odstąpienie od umowy), zostanie on zwrócony Kupującemu przelewem bankowym na rachunek przekazany przez Kupującego Sprzedającemu w tym celu w rozsądnym terminie, który zwykle nie przekracza 15 dni, jeśli nie uzgodni inaczej.

VI. Serwis pogwarancyjny wanny z hydromasażem, baseny spa

6.1 Świadczymy na następujących warunkach:

Części zamienne są opłacane przez kupującego w całości.

Opłaca się również:

  • 823 CZK z VAT/godzina pracy technika
  • 21Kč z VAT/km w Pradze
  • lub 18 CZK z VAT/km poza Pragą

Jest sposób na wsad i wyjście. Wyjście jest zawsze ze sklepu Sprzedawcy przy Zděbradská 56, Jažlovice.

6.2 Całkowita kwota jest wypłacana w gotówce bezpośrednio technikowi Sprzedającego, chyba że wcześniej uzgodniono inaczej.

6.3 Wykonana usługa jest dokumentowana przez technika na miejscu na Kartce Serwisowej, która jest podpisana i potwierdzona przez kupującego.

VII. Postanowienia końcowe

7.1 Wszystkie stosunki umowne podlegają prawu czeskiemu.

7.2 Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem ich opublikowania i mają zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i w późniejszym terminie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

7.3 Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia swoich roszczeń wobec Sprzedającego wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez zgody Sprzedającego.

7.4 Umowa kupna nie wymaga formy pisemnej. Jeżeli umowa kupna została zawarta w formie pisemnej, jej zmiany i uzupełnienia muszą być również dokonane na piśmie.

7.5 Specjalne ustalenia z Kupującym zawarte na piśmie w jego własnej umowie kupna mają pierwszeństwo przed tymi postanowieniami niniejszych Warunków, które byłyby z nimi sprzeczne.

VIII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

8.1 Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe kupującego określone w zamówieniu jako administrator danych osobowych, tj. dane osobowe kupującego. imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu kupującego (zwane dalej “danymi osobowymi kupującego”).

8.2 Dane osobowe kupującego będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników. Procesor zapewnia ochronę danych osobowych kupującego.

8.3 Dane osobowe kupującego będą przetwarzane w celu wypełnienia zobowiązań umownych sprzedającego oraz w celach marketingowych sprzedającego.

8.4 Dane osobowe kupującego nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem umownego przetwarzania danych osobowych.

8.5 Kupujący, jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do własnych danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę oraz ich poprawiania.

8.6 Numer telefonu i adres e-mail kupującego będą przechowywane przez okres zgody kupującego na przetwarzanie tych danych.

8.7 Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie w związku z zawarciem umowy kupna i wykonaniem wynikającym z tej umowy kupna oraz w celach marketingowych Sprzedającego.

8.8 Kupujący jest uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.