Spoločnosť Idol spas s.r.o., ID: 04313348, DPH: CZ04313348, so sídlom CS Armády 659, 252 26 Jílové u Prahy, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložte 85190, e-mail: bazeny@idol.cz, tel.: +420 271 750 696 (ďalej len “Predávajúci”), otázky s účinnosťou od 1.4.2016 tieto podmienky:

I. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto Podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej (ďalej len “kupujúci”) pri predaji tovaru. Nielen pre vírivky.

1.2 Zaplatením tovaru Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a že výslovne uznáva, že tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi ním a Predávajúcim. Podmienky sú k dispozícii aj pre konzultácie na internetovom portáli predávajúceho www.idol.cz, www.virivky.net a virive-vany-bazeny.cz.

1.3. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, ako je definované v oddiele 1.4, vzťahy, ktoré sa neriadia týmito Podmienkami, sa riadia zákonom č. 89/2012 Z. z., Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa”) a zákonom č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa”).

1.4 Kupujúci – spotrebiteľ je akýmkoľvek kupujúcim, pokiaľ nie je kupujúcim, ktorý je podnikateľom, a okrem toho pri uzatváraní zmluvy vyplýva, že nákup sa netýka jeho obchodných činností. Podnikateľ je ten, kto nezávisle vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť za zárobkovú činnosť v obchodnom alebo inom podobnom spôsobom s úmyslom dosiahnuť tak konzistentne na účely zisku, a pri uzatváraní zmluvy vyplýva, že nákup sa týka jeho obchodných činností. Ak je kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ, t. j. kupujúci nie je kupujúcim, kupujúci nie je spotrebiteľom. obchodné vzťahy, ktoré sa neriadia týmito Zmluvnými podmienkami ObčZ.

1.5 Predávajúci je právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci ponúka kupujúcemu produkty a poskytuje služby, najmä vírivky, vírivé vonkajšie bazény, sauny a súvisiace príslušenstvo, rovnako ako s nimi súvisiace služby.

1.6 Predmetom nákupu – predmetom nákupu podľa kúpnej zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve (ďalej len “tovar”). Údaje uvedené v kúpnej zmluve v čase uzavretia kúpnej zmluvy sú rozhodujúce.

Ⅱ. Prepravné a prepravné podmienky vírivky a bazény na kúpanie

2.1 Kupujúci je povinný prevziať tovar v súlade s kúpnou zmluvou. Kupujúci je oprávnený prevziať tovar a súvisiace doklady len vtedy, ak už zaplatil plnú kúpnu cenu za zakúpený tovar.

2.2 Tovar umiestnený v sklade priestorov Predávajúceho je povinný kupujúci odstrániť ihneď po zaplatení plnej kúpnej ceny, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

2.3 Tovar môže byť dodaný Kupujúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

1. Kupujúci zabezpečí prepravu sám z miesta obchodu v Zděbradskej 56, Jažlovice. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené jeho vlastnou dopravou.

2. Preprava poskytovaná predávajúcim, ktorá je účtovaná podľa nasledujúcich:

  • na dlhšie vzdialenosti sa minimálna cena prepravy vypočíta 18CZK/km s DPH (viac ako 250 km tam a späť; výstupným bodom je obchod Zděbradská 56 – Jažlovice).
  • v prípade kratších vzdialeností sa minimálna cena za dopravu vypočíta 21,-Czk/km vrátane DPH (do 250 km a po nej)

3. Zmluvní dopravcovia. V tomto prípade sa cena určuje podľa aktuálneho cenníka zmluvného dopravcu. Predávajúci nie je zodpovedný za žiadne škody spôsobené zmluvnou dopravou.

2.4 Cena dopravy nie je zahrnutá:

a) Práca technikov na mieste (uvedenie tovaru do prevádzky a odborná príprava kupujúceho) – manipulácia s tovarom. Kupujúci ho zabezpečí sám alebo použije technikov Predávajúceho za nasledujúcich platobných podmienok:

786,-Sk vrátane DPH/každá a začala hodina/1 osoba

18,-Sk vrátane DPH/km – výlet vypočítaný tam a späť z predvádzacej miestnosti

2.5 Ak sa Kupujúci a predávajúci dohodli na preprave a montáži inými spôsobmi, bude to výslovne uvedené v kúpnej zmluve.

2.6 Pre sťahovanie veľkého tovaru (víriviek) bude potrebný počet pracovníkov vždy poskytnutý v mieste vykládky (počet osôb sa určuje po konzultácii s technikom predávajúceho a s prihliadnutím na dostupnosť miesta, kde sa má tovar inštalovať). Prípadne je možné ťah objednať od predávajúceho na náklady kupujúceho.

2.7 Ak sa strany písomne dohodnú po uzavretí objednávky na jeho zmeny, pôvodne stanovená dodacia lehota sa primerane predĺži, pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené inak.

Iii. Ceny a platobné podmienky

3.1 Ceny predávajúceho uvedené v kamennom obchode sa nemusia vždy zhodovať s cenami v internetovom obchode na www.virivky.net a www. virive-vany-bazeny.cz. Cena nezahŕňa prepravu tovaru, montáž zakúpeného tovaru atď.; ceny za tieto služby sa účtujú osobitne a budú rozpísané v kúpnej zmluve.

3.2 Ceny sú svojej povahy zmluvných cien a sú uvedené vrátane DPH (Predávajúci je platiteľom DPH).

3.3 Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas. Tovar bude odovzdaný kupujúcemu až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Keď je tovar odovzdaný kupujúcemu, je podpísaný dodací list a všetky dokumenty týkajúce sa tovaru, ktorý je prevedený, je odovzdaný.

3.4 Kupujúci zaplatí kúpnu cenu ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: bankovým prevodom, hotovosťou alebo kreditnou kartou.

3.5 Ak je tovar objednaný, kupujúci zaplatí zálohu pri objednávke, zvyčajne vo výške 40 kúpnej ceny, ak nie je dohodnuté inak. Kupujúci je povinný zaplatiť zvyšok kúpnej ceny pred prevzatím tovaru, ako je uvedené v bode 3.4. Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu včas alebo vôbec alebo inak bráni dodaniu tovaru, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu zodpovedajúcu 10 nákupným cenám vrátane DPH. Kupujúci vyhlasuje, že sa domnieva, že takto dohodnutá zmluvná sankcia je primeraná.

Iv. Výhrada vlastníctva

4.1 Riziko náhodného zničenia a náhodného poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu (potvrdenie dodacieho listu).

4.2 Vlastníctvo tovaru prechádza na Kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a splnení všetkých finančných záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu.

V. Záruka na kvalitu príjmu, práva na chybné plnenie a reklamácie

5.1 Predávajúci je povinný kupujúcemu, že tovar nemá žiadne vady po obdržaní (záruka na kvalitu príjmu podľa § 2161 ObčZ).

5.2 Ak položka nemá vlastnosti stanovené v súlade s § 2161 ObčZ, kupujúci môže tiež požiadať o dodanie nového predmetu bez vád, pokiaľ z dôvodu povahy vady nie je neprimeraný, ale ak sa chyba týka len časti prípadu, kupujúci môže požiadať len o výmenu komponentu, ktorého sa chyba týka; ak to nie je možné, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy. Avšak, ak z dôvodu povahy vady je neúmerná, najmä v prípade, že vada môže byť napravená bez zbytočného odkladu, kupujúci má právo na voľné odstránenie vady od predávajúceho. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy, alebo ak neuplatní právo dodať novú položku bez vád, vymeniť jeho časť alebo opraviť tovar, môže požadovať primeranú zľavu od predávajúceho. Kupujúci spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu, aj keď predávajúci nemôže dodať novú položku bez vád, nahradiť jeho časť alebo opraviť položku, rovnako ako v prípade, že predávajúci neopraví ju v primeranej lehote, alebo ak by náprava kupujúcemu spôsobila značné ťažkosti spotrebiteľovi.

5.3 Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prijatia tovaru kupujúcim, predpokladá sa, že tovar bol chybný už v čase prijatia.

5.4 Práva vyplývajúce z chybného plnenia nepatria Kupujúcemu v prípade vád tovaru spôsobeného prepravou tovaru uskutočnenej kupujúcim alebo nesprávnou manipuláciou alebo montážou vykonávanou kupujúcim.

5.5. Vada tovaru alebo víriviek nie je obvyklýfarebný rozdiel v prípade prírodných materiálov, textilných a umelých materiálov (t. j. ak sú vzory v inom farebnom tóne) alebo namaľovaných povrchoch, najmä v prípade dodatočne objednaného tovaru. V prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu predávajúci nie je zodpovedný za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.

5.6 Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať menšie technické zmeny predaného tovaru.

5.7 Právo na chybné plnenie sa nevzťahuje na opotrebovanie predmetu spôsobené jeho bežným používaním, nesprávnym používaním alebo ošetrením v dôsledku poveternostných podmienok, nesprávneho zaobchádzania, úmyselného poškodenia alebo vád, ktorým bolo Kupujúcemu písomne oznámené v kúpnej zmluve.

5.8 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na vadu, ku ktorému dôjde k tovaru do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, kupujúci podnikateľ podľa 1,4 do šiestich mesiacov od prijatia. Pokiaľ ide o použitý tovar, strany rokujú o lehote na výkon práv z chybného plnenia počas obdobia dvanástich mesiacov od prijatia.

5.9 Pre kupujúceho podnikateľa podľa bodu 1.4 v prípade chybného plnenia Nasledujúce:

  • výskyt nápravnej chyby sa vždy považuje za nepodstatné porušenie zmluvy, a nie za porušenie podstatného,
  • v prípade nezávažného porušenia zmluvy má kupujúci podnikateľ právo odstrániť vadu alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny podľa voľby predávajúceho,
  • v prípade závažného porušenia zmluvy má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

5.10 Práva vyplývajúce z chybného plnenia sa vzťahujú na Predávajúceho na zděbradskej 56, Jažloviciach alebo na e-mailovú adresu bazeny@idol.cz.

POSTUP PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ

5.11 Reklamačný poriadok: Opíšte chybu čo najpresnejšie, najlepšie zaslaním podrobného popisu s fotodokumentáciou na e-mail: bazeny@idol.cz. Na základe týchto informácií sú na týchto informáciách založené ďalšie informácie a pripravenosť technika na servis.

5.12 Doručiť tovar do priestorov Predávajúceho v Zděbradskej 56, Jažloviciach alebo za dopravu technika predávajúceho, ktorý vykoná opravu, podľa nasledujúcich krokov:

  • 21Kč vrátane DPH/km v rámci Prahy
  • alebo 18Kč vrátane DPH/km mimo Prahy

Tam je cesta tam a späť. Výjazd je vždy z obchodu v Zděbradskej 56, Jažlovice. Doprava sa platí v hotovosti priamo technikovi predávajúceho, pokiaľ sa vopred nedohodne inak.

Doprava sa nevypláca v prípade platby vyššie štandardného balíka Elektroinštalácie, školenia pri nákupe tovaru alebo iných vopred dohodnutých, nadštandardných podmienok uvedených v kúpnej zmluve a tiež v prípade oprávnenej sťažnosti

5.13 Predávajúci rozhodne o nároku kupujúceho okamžite, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Táto lehota nezahŕňa lehotu primeranú druhu tovaru, ktorá sa vyžaduje na odborné posúdenie chyby. Reklamácie, vrátane odstránenia vady, musia byť vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dátumu reklamácie, pokiaľ predávajúci nesúhlasí s kupujúcim na dlhšiu dobu. Kupujúci je povinný poskytnúť takzvanú “sťažnosť” pri vybavovaní sťažnosti. účinné synergie. Umožňujú najmä kontrolu alebo opravu tovaru v dohodnutom termíne alebo pripraviť tovar na prepravu alebo vziať ho po oprave.

5.14 V prípade vrátenia časti alebo celej kúpnej ceny za tovar Kupujúcemu z akéhokoľvek dôvodu (napr. zľava z kúpnej ceny, odstúpenie od zmluvy) bude kupujúcemu vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý kupujúci bude informovať Predávajúceho na tento účel, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Vi. Pozáručný servis vírivky, bazény na kúpanie

6.1Zabezpečujeme za týchto podmienok:

Náhradné diely platí v plnej výške kupujúci.

To tiež platí:

  • 823,-Kč vrátane technika DPH/hodina
  • 21Kč vrátane DPH/km v rámci Prahy
  • alebo 18Kč vrátane DPH/km mimo Prahy

Tam je cesta tam a späť. Výjazd je vždy z obchodu predávajúceho v Zděbradskej 56, Jažlovice.

6.2 Celková suma bude zaplatená v hotovosti priamo technikovi predávajúceho, pokiaľ sa vopred nedohodne inak.

6.3 Vykonávanú službu zdokumentuje technik na mieste na Servisnom liste, ktorý je podpísaný a potvrdený kupujúcim.

Vii. Záverečné ustanovenia

7.1 Všetky zmluvné vzťahy sa riadia českým právom.

7.2 Tieto Zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia a budú sa vzťahovať na všetky objednávky vyhotovené k uvedenému dátumu a neskôr. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Podmienky.

7.3 Kupujúci nie je oprávnený postúpiť svoj nárok voči predávajúcemu na základe tejto Zmluvy tretej strane bez súhlasu predávajúceho.

7.4 Kúpna zmluva nevyžaduje písomnú formu. Ak bola kúpna zmluva uzatvorená písomne, jej zmeny a doplnenia musia byť vykonané písomne.

7.5 Osobitné dojednania prijaté písomne s Kupujúcim v ich vlastnej kúpnej zmluve majú prednosť pred tými ustanoveniami týchto Podmienok, ktoré by boli s nimi v rozpore.

Viii. Súhlas so spracovaním osobných údajov

8.1 Predávajúci bude spracovávať osobné údaje kupujúceho uvedené v objednávke v postavení prevádzkovateľa osobných údajov, t. j. osobných údajov kupujúceho. meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo kupujúceho (ďalej len “osobné údaje kupujúceho”).

8.2 Osobné údaje kupujúceho budú spracovávať oprávnení zamestnanci. Spracovateľ chráni osobné údaje kupujúceho.

8.3 Osobné údaje kupujúceho budú spracované na plnenie zmluvných záväzkov predávajúceho a na marketingové účely predávajúceho.

8.4 Osobné údaje Kupujúceho nebudú poskytnuté tretím stranám s výnimkou zmluvného spracovateľa osobných údajov.

8.5 Kupujúci má ako dotknutú osobu právo na prístup k osobným údajom spracúvaným Predávajúcim a ich opravu.

8.6 Telefónne číslo a e-mail kupujúceho sa uchovávajú počas trvania súhlasu Kupujúceho so spracovaním týchto údajov.

8.7 Kupujúci dobrovoľne poskytne svoje údaje v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy a plnením vyplývajúcim z tejto kúpnej zmluvy a na marketingové účely predávajúceho.

8.8 Kupujúci je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.