Obchodní podmínky

Obchodní společnost Idol spas s.r.o., IČO: 04313348, DIČ: CZ04313348, se sídlem CS armády 659, 252 26 Jílové u Prahy, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u  Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 85190, e-mail: bazeny@idol.cz, tel.: +420 271 750 696, (dále jen „Prodávající“), vydává s účinností od 1.4.2016 tyto Obchodní podmínky:

I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“) při prodeji zboží. Nejen pro vířivky.

1.2 Kupující zaplacením zboží stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi ním a Prodávajícím. Obchodní podmínky jsou také k dispozici k nahlédnutí na internetovém portálu prodávajícího www.idol.cz, www.virivky.net a na virive-vany-bazeny.cz.

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 1.4 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a dále pak zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4 Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího, který je podnikatelem a  dále při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, tj. podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ.

1.5 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající nabízí kupujícím výrobky a poskytuje služby, zejména pak vířivky, vířivé venkovní bazény, sauny a příslušenství s tím související, jakož i služby s tím související.

1.6 Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě (dále též jen „zboží“). Rozhodující jsou údaje specifikované v kupní smlouvě v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

II. Dopravní a expediční podmínky vířivky a swim spa bazény

2.1 Kupující je povinen převzít zboží v souladu s kupní smlouvou. K převzetí zboží a souvisejících dokladů je kupující oprávněn pouze tehdy, pokud již uhradil celou kupní cenu za zakoupené zboží.

2.2 Zboží, které se nachází na skladě provozovny Prodávajícího, je povinen kupující odebrat ihned po uhrazení celé kupní ceny, nedohodne-li se s Prodávajícím jinak.

2.3 Zboží může být kupujícímu dopraveno následujícími způsoby:

1. Kupující si dopravu zajistí sám, a to z místa prodejny na adrese Zděbradská 56, Jažlovice. Za škody způsobené vlastní přepravou nenese Prodávající žádnou odpovědnost.

2. Doprava zajištěná Prodávajícím, která je zpoplatněna, a to dle následujícího:

  • u delších vzdáleností je počítána minimální cena za dopravu 18Kč/km s DPH ( nad 250 km  tam i zpět; výjezdním místem je prodejna Zděbradská 56 – Jažlovice).
  • u kratších vzdáleností je počítána minimální cena za dopravu 21,-Kč/km s DPH (do 250 km tam i zpět)

3. Smluvní přepravce. V takovém případě je cena určena dle aktuálního ceníku smluvního přepravce. Za škody způsobené smluvní přepravou nenese Prodávající žádnou odpovědnost.

2.4 V ceně dopravy není zahrnuta:

a) Práce techniků na místě (uvést zboží do provozu a odborné zaškolení kupujícího) – manipulace se zbožím. Tu si kupující zajistí sám, nebo využije techniků Prodávajícího za těchto platebních podmínek:

786,-Kč s DPH/každá i započatá hod/1 osoba

18,-Kč s DPH/km – cesta počítána tam i zpět od sídla showroomu

2.5 Pokud se kupující s Prodávajícím dohodli na dopravě a montáži jiným způsobem, bude tak výslovně uvedeno v kupní smlouvě.

2.6 Pro stěhování rozměrného zboží (vířivé vany) si zajistí v místě vykládky potřebný počet pracovníků vždy kupující (počet osob se stanoví po konzultaci s technikem Prodávajícího a s ohledem na přístupnost místa, kde má být zboží instalováno). Případně lze stěhování objednat u Prodávajícího na náklady kupujícího.

2.7 Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření objednávky písemně na jejích změnách, prodlužuje se přiměřeně i dodací lhůta původně stanovená, nebude-li výslovně písemně stanoveno jinak.

III. Ceny a platební podmínky

3.1 Ceny Prodávajícího uvedené v kamenném obchodě se nemusí vždy shodovat s cenami v internetovém obchodě na adrese www.virivky.net a na www. virive-vany-bazeny.cz. V ceně není zahrnuta doprava zboží, montáž zakoupeného zboží apod.; ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně a budou rozepsány v kupní smlouvě.

3.2 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (Prodávající je plátcem DPH).

3.3 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu řádně a včas. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny. Ve chvíli, kdy je zboží předáno kupujícímu, dojde k podpisu dodacího listu a k předání veškeré dokumentace týkající se předávaného zboží.

3.4 Kupující uhradí kupní cenu některým z těchto způsobů: bezhotovostním převodem, v hotovosti nebo platební kartou.

3.5 Jedná-li se o zboží na objednávku, zaplatí kupující při objednání zálohu, zpravidla ve výši 40% z kupní ceny, pokud není sjednáno jinak. Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit před převzetím zboží, způsobem uvedeným v bodě 3.4. Neuhradí-li kupující kupní cenu včas nebo vůbec nebo jiným způsobem zabrání dodání zboží, je povinen prodávajícímu uhradit smluvní pokutu odpovídající 10 % kupní ceny včetně DPH. Kupující prohlašuje, že takto sjednanou smluvní pokutu považuje za přiměřenou.

IV. Výhrada vlastnictví

4.1 Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu (potvrzením dodacího listu).

4.2 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplným zaplacením kupní ceny a splněním veškerých finančních závazků kupujícího vůči Prodávajícímu.

V. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

5.1 Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ).

5.2 Nemá-li věc vlastnosti stanovené dle § 2161 ObčZ, může kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu té součásti, které se vada týká; není-li to možné, má kupující právo odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady od Prodávajícího. Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu po Prodávajícím. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její díl nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.4 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnou kupujícím.

5.5 Vadou zboží nebo vířivky není obvyklý barevný rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (tj. například jsou-li vzory v jiném barevném tónu) nebo lakovaných ploch, a to především u dodatečně objednaného zboží. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

5.6 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

5.7 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl kupující upozorněn písemně v kupní smlouvě.

5.8 Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující podnikatel dle 1.4 v době šesti měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

5.9 Pro kupujícího podnikatele dle 1.4  se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení Obč.Z. následující:

  • výskyt opravitelné vady se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
  • při nepodstatném porušení smlouvy má kupující podnikatel právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby Prodávajícího,
  • při podstatném porušení smlouvy má kupující podnikatel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

5.10 Práva z vadného plnění se uplatňují u Prodávajícího, a to na adrese Zděbradská 56, Jažlovice nebo na emailové adrese bazeny@idol.cz.

POSTUP REKLAMACE

5.11 Postup reklamace: Co nejpřesněji popsat závadu, a to nejlépe posláním detailního popisu s fotodokumentací na email: bazeny@idol.cz. Na základě těchto informací se odvíjí další komunikace a dále připravenost technika na servis.

5.12 Dopravit zboží do provozovny Prodávajícího na adrese Zděbradská 56, Jažlovice nebo uhradit dopravu technika Prodávajícího, který jede provést opravu a to podle následujícího:

  • 21Kč s DPH/km v rámci Prahy
  • nebo 18Kč s DPH/km mimo Prahu

Platí se cesta tam i zpět. Výjezd je vždy od prodejny na adrese Zděbradská 56, Jažlovice. Doprava se hradí v hotovosti přímo technikovi Prodávajícího, není-li předem dohodnuto jinak.

Doprava se nehradí v případě uhrazení nadstandardního balíčku Zapojení, zaškolení při koupi zboží, či jiné, předem dohodnuté, nadstandardní podmínky zmíněné v Kupní smlouvě a dále pak v případě oprávněné reklamace

5.13 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Kupující je povinen poskytnout při vyřizování reklamace tzv. účinnou součinnost. Zejména umožnit možnost prohlídku nebo opravu zboží v dohodnutém termínu případně připravit zboží k převozu nebo jej po opravě převzít.

5.14 V případě vrácení části nebo celé kupní ceny za zboží kupujícímu, a to z jakéhokoliv důvodu (např. sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy), bude v přiměřené lhůtě, která zpravidla nepřesáhne 15 dnů, vrácena kupujícímu bankovním převodem na účet, který kupující Prodávajícímu za tímto účelem sdělí, nedohodnou-li se jinak.

VI. Pozáruční servis vířivky, swim spa bazény

6.1Poskytujeme za následujících podmínek:

Náhradní díly si kupující hradí v plné výši.

Dále hradí:

  • 823,-Kč s DPH/hod práce technika
  • 21Kč s DPH/km v rámci Prahy
  • nebo 18Kč s DPH/km mimo Prahu

Platí se cesta tam i zpět. Výjezd je vždy od prodejny Prodávajícího na adrese Zděbradská 56, Jažlovice.

6.2 Celková částka se hradí v hotovosti přímo technikovi Prodávajícího, není-li předem dohodnuto jinak.

6.3 Provedený servis je technikem na místě zdokumentován na Servisním listě, kterou podepíše a svým podpisem potvrdí kupující.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči Prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

7.4 Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě.

7.5 Zvláštní ujednání s kupujícím písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

8.1 Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“).

8.2 Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

8.3 Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.

8.4 Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů.

8.5 Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným Prodávajícím a právo na jejich opravu.

8.6 Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.

8.7 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely Prodávajícího.

8.8 Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.